#Adviseren #Cijferbabbel #Babbelinspiratie

Wat leert de balans?

Deel 1: liquiditeit

Paul Hermans 25 januari 2022

Wat leert de balans?

Na onze blogreeks ‘Wat leert de resultatenrekening?’ is het tijd om een kijkje te nemen in de balans.

Wat kunnen we leren uit de balans? En vooral: hoe kunnen we cijfers uitleggen in ondernemerstaal zodat ondernemers goesting krijgen om in hun cijfers te duiken.

Waarom is een goede liquiditeit nodig?

Om kortlopende schulden af te lossen doe je een beroep op de liquide middelen en de vorderingen die binnen het jaar vervallen.

Afbeelding 1

Om dit te beoordelen bereken je de liquiditeit in enge zin of de quick ratio.

Deze ratio wordt in de praktijk gebruikt om te bepalen hoe snel een onderneming in staat is zijn kortlopende schulden af te betalen (de voorraden worden hier niet mee gerekend).

De gebruikelijke norm is 1.


🖉 FORMULE

Liquiditeit in enge zin (quick ratio) =

(handelsvorderingen < 1 jaar + andere vorderingen < 1 jaar + geldbeleggingen + liquide middelen) / schulden op ten hoogste één jaar.


Als een bedrijf zijn schulden op korte termijn niet kan betalen kan het in een staat van faillissement komen, zelfs als het zeer rendabel is.

Een bedrijf kan niet zomaar failliet gaan. Er moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • Er moet meer dan één schuldeiser zijn.
  • Er moeten minimaal twee schulden aanwezig zijn waarvan één opeisbaar is.
  • De schuldenaar moet in de toestand verkeren dat hij is opgehouden te betalen.

Een slechte liquiditeit is dus een risico.

Als het bedrijf zijn leverancier contant moet betalen en anderzijds krediet moet toestaan aan zijn eigen klanten, dan is er een probleem.

Het tegenovergestelde komt ook voor: de onderneming krijgt ruim krediet van de leverancier terwijl de eigen klanten contant betalen.

Dat stelt de vraag naar de ‘te financieren periode’. Om die te berekenen zijn er cijfers nodig uit zowel de balans als de resultatenrekening. Daarom noemen ze dit ook wel eens gemengde ratio’s.

Een liquiditeitsprobleem oplossen

Afbeelding 2

Een bedrijf kan liquiditeitsproblemen kennen door een te laag eigen vermogen. Dat moet dan verhoogd worden via een kapitaalverhoging.

Eigen vermogen en langlopende leningen zijn permanente middelen. Daartegenover staan de schulden op korte termijn die binnen het jaar vervallen.

Als er vooral veel kortlopende schulden zijn en weinig schulden op lange termijn dan kan een schuldconversie de oplossing zijn: de vervanging van kortlopende kredieten door een lening op lange termijn. Soms stelt de bank een schuldenconsolidatie voor: de vervanging van meerdere leningen met uiteenlopende voorwaarden door één nieuwe lening die gemiddeld een langere looptijd heeft.

Dikwijls is een liquiditeitsprobleem echter een onrechtstreeks gevolg van een te lage winstgevendheid en vooral een daling van de beschikbare middelen door een onvoldoende cashflow. De definitieve oplossing hangt dan af van de verbetering van de fundamentele situatie.

Als het personeelsrendement te laag is dan moet je daar eerst iets aan doen, anders komt het probleem terug. Als de verkoopmarge te laag is moet het management daar een oplossing voor vinden. Anders kunnen nieuwe schulden het probleem alleen maar tijdelijk verlichten.

Maar liquiditeitsproblemen kunnen vaak voorkomen of opgelost worden door de te financieren periode te verkleinen. Dat begrip vraagt om meer uitleg. Veel bedrijven schenken er weinig aandacht aan.

Optimaliseer de te financieren periode

Een handelsbedrijf koopt goederen met de bedoeling ze verder te verkopen. De leveranciers staan een aantal dagen krediet toe. De goederen kunnen meestal niet direct verkocht worden. Ze belanden in de stock en blijven daar een aantal dagen liggen. Bij de verkoop betaalt de klant soms contant, maar vaak moet hij slechts na een aantal dagen betalen.

Die cyclus moet het bedrijf kunnen financieren. En bij vele handels- en productiebedrijven slorpt dat veel geld op, vaak onnodig veel.

Om de te financieren periode te kennen, wordt het (gemiddeld) aantal dagen voorraad en het gemiddeld aantal dagen klantenkrediet (incassoperiode) samengeteld en vervolgens wordt het gemiddeld aantal dagen leverancierskrediet hiervan afgetrokken.

🖉 FORMULE

De gemiddelde opslagduur, uitgedrukt in dagen=

voorraden en bestellingen in uitvoering / kosten voor handelsgoederen, grond- en hulpstoffen * 365


Het gemiddeld aantal dagen klantenkrediet=

handelsvorderingen /(omzet + btw op verkopen) * 365


Het gemiddeld aantal dagen leverancierskrediet=

handelsschulden < 1 jaar / (kostprijs van de aankopen + diensten & diverse goederen + btw op aankopen) * 365


Aantal te financieren dagen=

gemiddelde opslagduur van de voorraden

+ gemiddeld aantal dagen klantenkrediet

- gemiddeld aantal dagen leverancierskrediet


🌍 VOORBEELD: Brouwerijen

Brouwerijen hebben hoge stocks want het geproduceerde bier moet een tijd blijven rusten. De klanten uit de horeca of uit de retail krijgen vervolgens krediet. Zo maken de vlottende activa het grootste deel van de activa uit. Ook hier zijn de verschillen tussen de brouwers opmerkelijk groot.

Afbeelding 3 Afbeelding 4

Brouwerij Martens slaagt erin veel sneller betaald te worden dan de andere brouwerijen. Wellicht omdat die ene hele grote klant, Aldi, snel betaalt.

De centen staan uiteraard beter op de eigen bankrekening dan op de rekening van de klanten. En het gaat om veel geld.


Brouwerijen verkopen aan horecazaken en aan warenhuizen.

Soms hebben ze, zoals Haacht, eigen cafés die ze verhuren aan de uitbaters.

Aangezien die uitbaters voor omzet zorgen krijgen ze ook uitstel van betaling. Brouwerijen en caféhouders zijn wederzijds afhankelijk, al staat de brouwerij toch in een machtspositie.

Nòg meer insights?

Wat leert de balans?

Deel 2: optimalisatie

Paul Hermans 27 januari 2022

De digitale cijfers laten toe om ermee te ‘spelen’. En dat is door Intellifin dermate gemakkelijk gemaakt dat ‘spelen’ het juiste woord is.

De Ondernemingsradar doet complexe berekeningen in een paar seconden. Daardoor kan je je adviezen vlotter voorbereiden en renderen deze sneller voor je klant.

Lees meer #Adviseren #Cijferbabbel #Babbelinspiratie

Verras je klant met een concurrentiestudie! Vier babbelmomenten.

Kristel Hermans 10 december 2021

Als ik spreek met accountants over onze feature voor concurrentiestudies dan krijg ik regelmatig te horen “Mijn klanten vragen daar niet naar”. En uit dat ene zinnetje vloeit voort: “dus ik moet dat niet aanbieden”.

Lees meer #Adviseren #Cijferbabbel #Babbelinspiratie #Sectoranalyse #Tips&Tricks

Klaar om aan de slag te gaan?

Test gratis of neem contact op

Test nu 14 dagen gratis Ik wil een vrijblijvende afspraak