Algemene verkoopsvoorwaarden

van Intellifin NV, btw-nummer BE0606.976.609, RPR Hasselt en als zetel

Genkersteenweg 388,
3500 Hasselt,
011/45.44.15

Versie geldig vanaf 11/01/2023

De Ondernemingsradar is een product van Intellifin NV.

1. Duur en beëindiging

Tenzij anders overeengekomen bij de bestelling worden de overeenkomsten tot het einde van het kalenderjaar aangegaan.

Daarna worden zij automatisch hernieuwd voor een opeenvolgende termijn van één jaar, tenzij één van de partijen via mail of brief tenminste 7 dagen vóór de afloop van de termijn laat weten dat zij de overeenkomst niet wil verlengen. Het abonnement opzeggen kan per brief aan Intellifin - Genkersteenweg 388 - 3500 Hasselt of per e-mail op info@intellifin.be.

De duur van het eerste jaar is pro rata het aantal resterende maanden. Prijzen kunnen wijzigen.

2. Ongeoorloofd gebruik

De klant mag op geen enkele wijze van de aangeboden software aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van Intellifin NV of derden.

3. Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van software als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Intellifin NV en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Intellifin NV. De ter beschikking stelling van software strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. De klant verkrijgt een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de software voor de overeengekomen doelstellingen.

4. Aansprakelijkheid

Intellifin NV streeft ernaar dat de informatie in haar software up-to-date, betrouwbaar en volledig is. De raadpleging en het gebruik van de software gebeurt op risico van de klant. Intellifin NV geeft geen waarborg aangaande de juistheid, volledigheid en de accuraatheid van de informatie in haar software, ongeacht of het gaat om eigen vergaarde dan wel door derden geleverde informatie.

Intellifin NV biedt voorts geen garanties m.b.t. de (foutloze) werking van de Platformen, doch tracht dit in de mate van het mogelijke wel te faciliteren.

Voorts kan Intellifin NV geen garanties geven dat de Platformen vrij zouden zijn van mogelijks schadeverwekkende elementen of virussen. Intellifin NV draagt dan ook geen enkele aansprakelijkheid in geval van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van het gebruik van de Platformen.

De aansprakelijkheid van Intellifin NV is beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. Indien de aansprakelijkheid van Intellifin NV wordt weerhouden, is Intellifin NV er enkel toe gehouden de reeds ontvangen abonnementsprijs terug te betalen.

5. Beschikbaarheid

Een tijdelijk(e) oponthoud of onbeschikbaarheid kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere financiële compensatie.

6. Confidentialiteit

Intellifin verplicht zich tot geheimhouding van de gegevens en vertrouwelijke informatie (opzoekingen, klantengegevens, boekhoudgegevens,… ) die door de abonnee opgenomen worden in de software van Intellifin. Intellifin verplicht zich deze informatie niet aan iemand kenbaar te maken. Deze geheimhoudingsplicht loopt zowel tijdens de abonnementsperiode als na de eventuele stopzetting van het abonnement of de samenwerking.

7. Privacy

De door de klant verstrekte gegevens worden opgenomen in het bestand van Intellifin NV.

Intellifin NV streeft er naar de bepalingen zoals voorzien in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) na te leven. Er wordt steeds getracht een adequate bescherming van persoonsgegevens te voorzien door het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen.

Ter zake verwijst Intellifin NV naar de Privacy Policy die integraal werd opgenomen op haar website en die geraadpleegd kan worden op www.intellifin.be.

8. Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst door Belgisch recht. Voor alle betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van het ressort van het Hof van Beroep te Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd.

Deze clausule maakt integraal deel uit van de verkoopsvoorwaarden en vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.