#Vennootschappen #Features #Cashflow

Uitkeringen in een BV

Paul Hermans 13 mei 2020

Uitkeringen in een BV

Algemeen

Een BV die uitkeert aan de aandeelhouders moet een nettoactief test en een liquiditeitstest uitvoeren.

Het gaat dan niet enkel over de uitkering van dividenden maar ook over betaling van tantièmes en de terugbetaling van inbreng (kapitaal). Dat laatste zal - omwille van fiscale redenen – regelmatig gebeuren.

Redenen voor de uitkeringen

Er kunnen verschillende redenen zijn om sommen uit te keren aan de aandeelhouders.

In familiale vennootschappen zijn er vaak actieve en niet-actieve aandeelhouders/bestuurders. Om de rust in de familie te bewaren worden dan dividenden uitgekeerd. Die kunnen vast zijn of een bepaald percentage van de winst uitmaken. In dat laatste geval spreekt men over de payout-ratio. Zo een politiek van stabiele of licht stijgende dividenden is zeker het overwegen waard.

In ondernemingen waarvan de bedrijfsleider de pensioenleeftijd nadert wordt meestal nagedacht over de overdracht van de vennootschap. Het kan dan aangewezen zijn om nog voor de overdracht de middelen die niet nodig zijn uit de vennootschap te halen. Een afgeslankte zaak is makkelijker overdraagbaar.

Een onderneming die regelmatige cashflows genereert hoeft die ook niet op te potten. De aandeelhouders hebben recht op de gelden die niet nodig zijn voor de continuïteit van de zaak. De uitkering van de winst stelt dan ook normaliter geen enkel probleem.

Welke ook de reden is, er moeten volgens de wet twee berekeningen gemaakt worden: de nettoactieftest en de liquiditeitstest. Die testen hebben tot doel de belangen van de schuldeisers te vrijwaren. Na de uitkering moeten de terug te betalen schulden verder afbetaald kunnen worden.

Een BV die uitkeert aan de aandeelhouders moet een nettoactief test en een liquiditeitstest uitvoeren. Die testen hebben tot doel de belangen van de schuldeisers te vrijwaren. Na de uitkering moeten de terug te betalen schulden verder afbetaald kunnen worden.

De nettoactieftest

Met deze test wordt bepaald wat het maximum uitkeerbaar vermogen is. De algemene vergadering kan immers niet alleen de winst van het boekjaar maar ook vroegere winsten, die beschikbaar zijn, uitkeren. En mits de statuten het toelaten kan ook het vroegere kapitaal gedeeltelijk of volledig teruggeven worden.

Maar eerst moet het maximum uitkeerbaar vermogen als volgt berekend worden: Van de totale activa worden de voorzieningen en de schulden afgetrokken. Vervolgens trekt men de nog niet afgeschreven kosten voor onderzoek en ontwikkeling evenals de niet afgeschreven oprichtingskosten af. Dat geeft het gecorrigeerd nettoactief. Als je dat laatste vermindert met het onbeschikbare eigen vermogen, dan krijg je het maximum uitkeerbaar vermogen.

In principe gebeuren de berekeningen op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening.

De liquiditeitstest

Hier volstaat het niet de berekening op basis van de laatste jaarrekening te maken.

Je moet o.m. berekenen welk deel van de leningen volgend jaar moet afgelost worden. Normaal kan dat gebeuren uit de binnenkomende cashflow. Maar de kasstroom kan veranderen, bijvoorbeeld als het bedrijf meer of minder verkoopt, personeel aanneemt of ontslaat, investeringen plant enz.

Er moet dus een summier businessplan opgesteld worden, waarin rekening gehouden wordt met prognoses en projecties.

Dat plan moet minstens lopen tot 12 maanden na de datum van betaling. Dat is een minimumtermijn. Het bestuursorgaan bepaalt de meest aangewezen termijn zelf.

De prognoses worden gedaan volgens de redelijkerwijze te verwachten ontwikkelingen. De rechter mag deze prognoses slechts marginaal toetsen volgens de Memorie van Toelichting. Het is immers normaal dat prognoses niet helemaal of zelfs helemaal niet uitkomen. De toekomst is per definitie onzeker.

Maar wie geld wil uitkeren moet wel even nadenken over de nabije toekomst en er zijn visie over geven. Dat moet het bestuur natuurlijk sowieso doen, ook als de wetgever dat niet zou opleggen.

In de praktijk gebeurt dat natuurlijk ook in elk goed gemanaged bedrijf. Maar het berekenen van de toekomstige cijfers is geen sinécure.

Het plan hoeft dus niet per maand opgesteld worden. De onderneming moet wel 12 maanden na de uitkering nog bestaan. Het plan moet laten zien dat het voortbestaan van de onderneming niet meteen in het gedrang komt als gevolg van de uitkering.

De wetgever wil vermijden dat een onderneming leeggezogen wordt en de schuldeisers daarvan de dupe worden. Een onderneming komt helemaal niet in het gedrang omdat de zichtrekening in bepaalde maanden onder nul staat. Seizoenschommelingen en een tijdelijk negatief saldo maken deel uit van de normale bedrijfsvoering. Daar gaat het dus niet over.

Hoe kan Intellifin je hiermee helpen?

Met Intellifin is het eenvoudig om hypotheses door te rekenen naar de volgende jaren.

In de berekeningen met “Toekomstplan” wordt rekening gehouden met alle wijzigingen zowel op de balans als op de resultatenrekening. Elke prognose wordt omgezet in een journaalpost. Zo blijft alles cijfermatig kloppen.

Als uitgangspunt worden de cijfers van het laatste beschikbare boekjaar gebruikt en doorgetrokken naar de volgende jaren.

Na de input van de gewenste simulaties, krijg je via de knop “Bereken” een document dat je kan afdrukken. Daarin vind je de geprojecteerde resultatenrekeningen en balansen terug. Je ziet zo o.m. de wijziging van de beschikbare middelen. Je krijgt ook de evolutie van de belangrijke ratio’s inzake solvabiliteit en liquiditeit.

Zo krijg je snel een businessplan, dat niet alleen aan de liquiditeitstest voldoet. Het zal door de bestuurders als een nuttig instrument ervaren worden omdat het inzicht bijbrengt. Als vooruitblik naar de toekomst wordt het wellicht onmisbaar.

Zo maak je als accountant van een nieuwe wettelijke verplichting gebruik om nog betere service te leveren.

Wist je dat …

Wist je dat je je klanten kan verbazen met inzichten in hun cijfers en de cijfers van hun concurrenten? Met de Ondernemingsradar van Intellifin maak je een benchmarking of concurrentiestudie volledig op maat voor je klant. Je hebt er meteen een nieuwe service voor je kantoor bij.

Wil je snel en gemakkelijk bedrijfsvergelijkingen maken? Test onze tool gratis.

Nòg meer insights?

Hoe word je de beste adviseur?

Kristel Hermans 21 september 2020

Als accountant ben je de gesprekspartner bij uitstek van de ondernemer. Maar hoe doe je dat nu op de beste manier?

Lees meer #Adviseren #Accountancy #Cijferbabbel

Trends in de kledingsector

Paul Hermans 20 januari 2020

De consumenten veranderen hun bestedingsprofiel. Ze geven een hogere prioriteit aan reizen, Netflix en andere ontspanning en ze besparen op kledingkosten. Om toch regelmatig van kledij te kunnen veranderen kopen ze wegwerpkledij bij Primark en andere goedkope ketens.

Lees meer #Sectoranalyse #Trends